Baza tehnico-materială modernă a cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice (I)

in Lecturi la lumina ceaiului

Conţinutul multidimensional şi dinamica economiei României, în anii de după cea de-a doua conflagraţie mondială, pînă la evenimentele din Decembrie 1989, au creat condiţiile necesare pentru extinderea şi modernizarea bazei tehnico-materiale a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, cu sprijinul acordat de Stat în ceea ce priveşte sursele de finanţare. Creşterea rapidă a produsului social şi a venitului naţional, dezvoltarea economico-socială, extinderea şi intensificarea relaţiilor de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică internaţională, din acea perioadă, au asigurat premizele măririi eforturilor băneşti pentru finanţarea cercetărilor ştiinţifice şi inovărilor tehnologice, pînă în anul 1989, cînd acestea au depăşit suma de 25 de miliarde de lei, comparativ cu 2,2 miliarde de lei, în 1965, şi 106 milioane de lei, în 1938 – în 1989, acestea erau de 12, respectiv de 236 de ori mai mari decît în anii de referinţă menţionaţi.

Urmărind desfăşurarea activităţilor ştiinţifice şi tehnologice româneşti la cote ridicate, fondurile alocate au fost utilizate pentru construirea unor adevărate cetăţi de cercetare, inginerie tehnologică şi proiectare de investiţii, pentru crearea şi extinderea unor puternice baze de experimentare şi staţii-pilot în vederea cercetării proceselor tehnologice noi, specifice diferitelor ramuri, pentru modernizarea aparaturii de investigaţie, pentru realizarea de laboratoare în unităţile nou-create, unde era necesară aparatura electronică de comandă în efectuarea măsurătorilor, a înregistrărilor şi a prelucrării datelor, pentru lucrările de control şi dirijare ale unor reacţii şi automatizarea unor operaţii.

Sume importante au fost alocate dezvoltării capacităţilor de execuţie, de standuri de probă şi de microproducţie, în vederea reducerii continue a importurilor şi creşterii exporturilor, pe baza creării de mijloace de investigaţie ştiinţifică şi de producţie, care să asigure înzestrarea întregii economii naţionale cu aparate, instalaţii şi sisteme de măsură şi control ş.a.m.d. Eforturile de finanţare pentru susţinerea activităţilor de cercetare şi promovare a progresului tehnic au avut ca sursă iniţială fondurile de la bugetul Statului, care au fost utilizate la finanţarea cercetărilor pentru dezvoltarea economică şi socială a României, precum şi pentru efectuarea celor cu caracter fundamental. Această sursă a fost completată cu fonduri pentru progresul tehnic, constituite prin aplicarea unei cote procentuale asupra costurilor de producţie planificate la nivelul ministerelor economice titulare de plan, fonduri destinate producţiei din întreprinderi şi fonduri proprii ale unităţilor de cercetare-dezvoltare.

(va urma)

Prof. univ. dr. Gavrilă Sonea

COMENTARII DE LA CITITORI