Cercetarea şi dezvoltarea, în trecutul apropiat al Poporului Român: 1945-1989 (10)

in Lecturi la lumina ceaiului

Industriile naţionale moderne, rod al muncii şi creaţiei Poporului Român (II)

În industria chimică, sprijinite de propria cercetare, s-au dezvoltat ramuri care asigurau o prelucrare complexă a materiilor prime şi consumuri reduse de energie – producţia de sinteză fină, de mic tonaj, de fire şi fibre chimice, produse macromoleculare de bază, îngrăşăminte chimice şi antidăunători, materiale plastice, răşini sintetice şi produse prelucrate, medicamente noi pentru uz uman, veterinar şi biostimulatori. Un rol important l-a avut crearea industriei petrochimice, avînd efect atît asupra creşterii gradului de valorificare a resurselor de materii prime, cît şi asupra diversificării producţiei pentru consumul intern şi pentru export.

Cu ajutorul ştiinţei şi tehnicii româneşti, s-au produs mutaţii semnificative în industria metalurgică, uşoară, alimentară, a materialelor de construcţii, a prelucrării lemnului ş.a.m.d. Construite şi dezvoltate într-o concepţie sistemică unitară, ramurile industriale, în evoluţia şi în relaţiile lor de interdependenţă cu toate celelalte sectoare şi domenii de activitate, au asigurat crearea, în ţara noastră, într-o perioadă scurtă de timp, a unei baze tehnice noi, moderne, pentru întreaga economie românească. Potrivit datelor statistice, în 1989, totalul necesar de maşini, utilaje, instalaţii şi tehnologii ale economiei naţionale – deşi incomparabil mai mare, atît ca volum, cît şi ca diversitate, în raport cu perioada anterioară – era asigurat, în proporţie de 95%, de industria naţională, în timp ce, în 1938, era acoperit, tot în proporţie de 95%, din import, cu preţul unor însemnate eforturi din partea Naţiunii Române, care accentuau dependenţa ţării noastre de puterile străine.

Industriile naţionale nou-create au avut un rol determinant în creşterea gradului de valorificare a resurselor materiale de pe întreg teritoriul ţării, în atragerea în sfera productivă a forţei de muncă şi de creaţie a Poporului Român, în realizarea producţiei la un nivel mai înalt, în satisfacerea necesarului de bunuri de consum pentru populaţia de la oraşe şi sate, în crearea unor disponibilităţi sporite de mărfuri pentru export şi de surse băneşti suplimentare pentru import, precum şi în realizarea altor mutaţii cu caracter economic şi social, de importanţă deosebită pentru progresul naţional.

Conform statisticilor, contribuţia industriei la crearea produsului social a crescut de la 39%, în 1938, la 66,8%, în 1989, iar la formarea venitului naţional, de la 30,8%, în 1938, la 58,1%, în 1989. Populaţia ocupată în industrie a sporit de la 760 de mii de salariaţi, în 1938, la 1,670 de milioane, în 1965, şi la 4,170 de milioane, în 1989 – în acest din urmă an, personalul ocupat în industrie, de aproape 11 milioane de salariaţi, deţinea o pondere de 38,1%, faţă de 7,2%, în 1938. Concentrînd eforturile materiale, tehnice şi ştiinţifice naţionale în direcţia dezvoltării industriilor determinante pentru progresul economiei şi, totodată, al Naţiunii Române, cantitatea de mijloace de producţie a ajuns să fie, în 1989, de 102 ori mai mare decît aceea din 1938. Raportată la aceiaşi ani, 1939 şi 1989, producţia bunurilor de consum, destinată satisfacerii nevoilor vieţii materiale a întregii populaţii, a înregistrat o creştere de 32 de ori. În 1989, faţă de 1938, producţia industrială era mai mare de 379 de ori, în industria chimică, de 282 de ori, în industria construcţiilor de maşini şi de prelucrare a metalelor, de 225 de ori, în industria de extracţie a mineralelor nemetalifere, obţinute din substanţe abrazive, de 169 de ori, în industria materialelor de construcţii, de 132 de ori, în industria confecţiilor, de 115 ori, în industria sticlei, porţelanului şi faianţei, de 70 de ori, în industria metalurgiei neferoase (inclusiv extracţia minereurilor feroase), de 50 de ori, în industria celulozei şi hîrtiei (inclusiv exploatarea stufului), de 41 de ori, în industria textilă, de 39 de ori, în industria de pielărie, blănărie şi încălţăminte. Creşteri importante au fost înregistrate şi în celelalte ramuri ale industriei.

(va urma)

Prof. univ. dr. Gavrilă Sonea

COMENTARII DE LA CITITORI