Cercetarea şi dezvoltarea, în trecutul apropiat al Poporului Român: 1945-1989 (3)

in Lecturi la lumina ceaiului

Existenţa materială superioară

şi independenţa economică deplină a Naţiunii Române (3)

Din punctul de vedere al şcolarizării populaţiei şi al îngrijirii sănătăţii tuturor generaţiilor, România se situa pe primele locuri în lume. În 1989, un sfert din populaţia totală a ţării noastre era cuprins într-o formă organizată de învăţămînt de stat. Odată cu dezvoltarea economică şi socială a României, între anii 1945 şi 1989, s-a amplificat şi s-a îmbunătăţit activitatea financiară, s-a consolidat şi a crescut valoarea monedei naţionale (în 1989, cursul oficial al dolarului era sub 15 lei) şi s-a lichidat complet (pînă la sfîrşitul lunii martie 1989) întreaga datorie externă a Statului Român. Această ultimă realizare a însemnat o izbîndă fără precedent în Istoria poporului nostru, care a pus capăt, pentru scurtă vreme, dependenţei îndelungate faţă de monopolurile şi interesele statelor străine. Avînd la origine puternicul potenţial material, tehnic şi financiar nou-creat în economie, dar şi politica de întărire a independenţei României, achitarea tuturor datoriilor acumulate în timp a permis ţării noastre, pentru prima dată în

decursul existenţei sale, să nu aibă nici o obligaţie faţă de nici o altă ţară, să nu mai plătească tribut nici unui stat şi să devină, cu adevărat, independentă economic şi politic în sistemul ţărilor lumii. În acelaşi timp, restituirea tuturor datoriilor băneşti, împreună cu dobînzile aferente mari, a creat, pentru prima oară, Poporului Român, posibilitatea de a hotărî singur, în conformitate cu interesele majore ale generaţiilor prezente şi viitoare, fără nici un amestec şi influenţe din afară asupra bogăţiilor naţionale şi destinelor întregii noastre naţiuni.

Sistemul instituţional şi politica unitară de dezvoltare a ştiinţei şi economiei (I)

Marile realizări în dezvoltarea generală a României – industriei, agriculturii şi a celorlalte ramuri -, în trecutul apropiat al ţării noastre, sînt nemijlocit şi complex legate de intensa activitate de cercetare şi promovare cu îndrăzneală a noilor cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii româneşti în toate domeniile economico-sociale. Desfăşurarea simultană a proceselor de dezvoltare susţinută a ştiinţei, tehnologiei şi economiei României a avut la origine instituţionalizarea, de către Stat, a rolului fundamental al cercetării în asigurarea progresului economico-social, multilateral al ţării, în perfecţionarea bazei tehnico-materiale a industriei şi agriculturii, a tuturor ramurilor economiei, în valorificarea superioară a bogăţiilor naturale şi capacităţii de muncă a Poporului Român, dar şi în ridicarea gradului de civilizaţie materială şi culturală a întregii Naţiuni Române. Corespunzător cu rolul şi funcţiile atribuite ştiinţei şi tehnologiei şi cu necesitatea punerii în valoare, într-o concepţie integratoare, a resurselor şi forţelor productive ale României, în folosul dezvoltării şi modernizării vieţii economice şi sociale a ţării, în 1948 a fost reorganizată Academia Republicii Populare Române pe principii noi, iar în 1965 a fost creat Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, transformat, ulterior, în Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie, ca organe centrale publice.

(va urma)

Prof. univ. dr. Gavrilă Sonea

COMENTARII DE LA CITITORI