Conducerea şi organizarea cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice în anii 1966-1989 (3)

in Lecturi la lumina ceaiului

 

 1. Cu privire la cooperarea

şi relaţiile ştiinţifice externe

 1. a) asigura, în colaborare cu Comisia Guvernamentală de Colaborare şi Cooperare Economică şi Tehnică, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Comerţului Exterior şi celelalte ministere şi organe centrale interesate, coordonarea acţiunilor de cooperare ştiinţifică cu alte ţări;
 2. b) iniţia şi încheia acorduri, convenţii şi protocoale privind programele de colaborare şi cooperare internaţională în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, urmărind şi îndeplinirea prevederilor acestora;
 3. c) coordona acţiunile de trimitere în străinătate a cadrelor din domeniile cercetării ştiinţifice, introducerii tehnologiilor moderne;
 4. d) urmărea eficienţa acţiunilor de colaborare şi cooperare ştiinţifică şi tehnică internaţională, propunînd Consiliului de Miniştri măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniu;
 5. e) elabora şi supunea spre aprobare Consiliului de Miniştri programele manifestărilor ştiinţifice interne cu participare internaţională şi ale principalelor manifestări fără participare internaţională, care prezentau interes deosebit;
 6. f) asigura, în colaborare cu ministerele şi celelalte organe centrale, cunoaşterea creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti în străinătate.
 7. Alte atribuţii
 8. a) elabora, în colaborare cu ministerele şi celelalte organe centrale interesate, criterii şi norme privind structura organizatorică a unităţilor de cercetare şi de folosire eficientă a personalului de cercetare;
 9. b) aviza propunerile ministerelor şi ale celorlalte organe centrale privind înfiinţarea unităţilor de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi proiectare, schimbarea profilului, reorganizarea sau desfiinţarea celor existente;
 10. c) elabora criterii şi norme privind recrutarea, promovarea şi atestarea cadrelor de cercetare, potrivit legii;
 11. d) elabora norme şi criterii privind sistemul de salarizare a personalului din unităţile de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi proiectare;
 12. e) sprijinea activitatea Comitetului pentru acordarea Premiului de Stat în domeniul ştiinţei şi tehnologiei;
 13. f) exercita orice alte atribuţii stabilite prin lege.
 14. Unităţi de interes republican

aflate în subordinea Consiliului Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie

Pentru îndeplinirea sarcinilor ce reveneau domeniului cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi introducerii progresului tehnic, cu specific esenţial distinct, Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie avea în subordine şi sub îndrumare următoarele unităţi de interes republican:

 1. a) Institutul Român de Standardizare, al cărui rol era de a elabora documente tehnice normative, conţinînd parametri, metode şi alte prescripţii pentru rezolvarea unitară a unor probleme tehnice sau economice a căror punere în practică contribuia la promovarea progreselor obţinute de ştiinţă şi tehnologie, la ridicarea calităţii produselor şi creşterea eficienţei activităţii economice;
 2. b) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, căruia îi revenea sarcina de a înregistra şi examina cererile de brevete de invenţii, de a elabora actele de protecţie pentru invenţii şi mărci de fabrică, de comerţ şi de serviciu, de a asigura realizarea şi valorificarea, în ţară şi străinătate, sub diferite forme, a invenţiilor româneşti;
 3. c) Institutul Naţional de Informare şi Documentare, care asigura coordonarea în mod unitar a activităţilor din acest domeniu şi îndrumarea metodologică a unităţilor de informare documentară pe plan naţioanl din sistemul ştiinţei, tehnologiei şi economiei.

1.2. Consiliul Naţional al Ştiinţei

şi Învăţămîntului

Pentru mobilizarea întregului potenţial tehnico-ştiinţific al unităţilor de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică, al oamenilor de ştiinţă, cercetătorilor ştiinţifici, inginerilor tehnologi, cadrelor didactice, specialiştilor din proiectare şi producţie, în scopul realizării sarcinilor stabilite în Programul-directivă de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi introducere a progresului tehnic şi a obiectivelor fundamentale ale învăţămîntului privind pregătirea cadrelor necesare tuturor domeniilor de activitate, în 31 decembrie 1985 Consiliul de Stat al R. S. România a adoptat Decretul nr. 439 de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Ştiinţei şi Învăţămîntului şi a comisiilor ştiinţei şi învăţămîntului judeţene şi al Municipiului Bucureşti, ca organ deliberativ cu caracter larg reprezentativ al Consiliului de Miniştri.

(va urma)

Prof. univ. dr. Gavrilă Sonea

COMENTARII DE LA CITITORI