Conducerea şi organizarea cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice în anii 1966-1989 (5)

in Lecturi la lumina ceaiului

 

 

 1. n) Îndeplinirea prevederilor programului de ridicare a bunăstării materiale şi spirituale a oamenilor muncii, a calităţii vieţii întregului popor, creşterea şi diversificarea producţiei bunurilor de consum, întărirea stării de sănătate a populaţiei, combaterea poluării şi asigurarea calităţii mediului înconjurător;
 2. o) dezvoltarea mai accentuată a cercetării de perspectivă în toate domeniile cunoaşterii umane, pentru a deschide noi orizonturi cercetării aplicative şi a spori aportul ştiinţei la progresul general al ţării, la îmbogăţirea tezaurului gîndirii ştiinţifice universale;
 3. p) scurtarea ciclului cercetare-proiectare-producţie, prin valorificarea rapidă în producţie a rezultatelor cercetării şi participarea efectivă a cercetătorilor şi a proiectanţilor la aplicarea noilor soluţii pînă la atingerea parametrilor stabiliţi;
 4. r) realizarea integrării activităţii de cercetare ştiinţifică cu învăţămîntul şi producţia, legarea strînsă a ştiinţei cu activitatea practică şi socială.

Consiliul Naţional al Ştiinţei şi Învăţămîntului răspundea de planificarea şi organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi de introducerea progresului tehnic, în care scop:

 1. a) elabora prognoze pe termen lung privind activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi de introducere a progresului tehnic, programe cu privire la orientarea şi direcţiile principale ale dezvoltării ştiinţei şi tehnologiei;
 2. b) dezbătea proiectul planului de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi de introducere a progresului tehnic – secţiune a planului naţional unic de dezvoltare economico-socială a României; totodată urmărea şi realizarea integrală a acestuia;
 3. c) elabora şi dezbătea proiectele programelor speciale de dezvoltare a ramurilor şi proiectele de programe cu caracter multidisciplinar, în vederea soluţionării problemelor complexe ce apăreau în procesul dezvoltării economico-sociale a ţării; elabora programe de cercetare în domeniul recuperării şi reutilizării resurselor materiale refolosibile;
 4. d) stabilea măsuri pentru perfecţionarea organizării activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi de introducere a progresului tehnic, îmbunătăţirea conţinutului şi creşterea eficienţei acestei activităţi;
 5. e) controla modul în care Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie, celelalte ministere şi organe centrale, precum şi consiliile populare judeţene şi al Municipiului Bucureşti asigurau aducerea la îndeplinire a hotărîrilor de stat în domeniul cercetării ştiinţifice şi introducerii progresului tehnic.
 6. În domeniul educaţiei

şi învăţămîntului

Consiliul Naţional al Ştiinţei şi Învăţămîntului conducea, îndruma şi controla întregul proces instructiv-educativ din învăţămîntul de toate gradele urmărind ca prin acesta să se asigure:

 1. a) un înalt nivel de pregătire profesională, tehnică, ştiinţifică şi de cultură generală, policalificarea şi pregătirea în profile largi a elevilor şi studenţilor, în scopul integrării imediate, după absolvire, în procesul de producţie şi în activitatea socială şi adaptării lor rapide la schimbările care interveneau în domeniile tehnicii şi tehnologiilor din toate ramurile;
 2. b) educarea şi pregătirea pentru muncă şi viaţă a elevilor şi studenţilor, cultivarea dragostei faţă de patrie şi popor, de trecutul de luptă pentru libertate naţională şi socială al poporului român, formarea tinerei generaţii în spiritul răspunderii ce îi revine în societate, în muncă şi în lupta pentru progresul ţării, pentru apărarea independenţei şi suveranităţii patriei;
 3. c) promovarea spiritului colectiv, de întrajutorare, de dreptate, a dragostei de adevăr, cinstei, modestiei şi corectitudinii, a respectului faţă de legile ţării şi normele de etică şi echitate în viaţă şi societate;
 4. d) realizarea integrării învăţămîntului cu cercetarea ştiinţifică şi producţia, legarea strînsă a întregului proces de învăţămînt cu activitatea practică, economică şi socială.

(va urma)

Prof. univ. dr. Gavrilă Sonea

COMENTARII DE LA CITITORI