Monografia Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, din Bucureşti (62)

in Pagină creştină

Volum omagial la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea sfinţilor Brâncoveni (1714-2014) –

CATAPETEASMA BISERICII SFÎNTUL GHEORGHE – NOU (2)

În contextul în care Biserica Sfîntul Gheorghe – Nou, sfînt lăcaş reprezentativ în peisajul ctitoriilor brâncoveneşti din ţara noastră, se găseşte la vremea înnoirii, prin implicarea directă şi cu binecuvîntarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a fost luată hotărîrea restaurării integrale a acesteia şi repunerea ei la locul cuvenit în sfîntul lăcaş, cu prilejul omagierii Sfinţilor Martiri Brâncoveni, la împlinirea celor 300 de ani de la martirizarea lor (1714-2014).

Responsabilitatea restaurării şi repunerii tîmplei originale brâncoveneşti în biserică va reveni componentei Patrimoniu Religios din cadrul Sectorului pentru cultură şi patrimoniu religios al Patriarhiei Române, în cadrul Centrului pentru Patrimoniu Cultural „Sfîntul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu“.

Aşadar, putem spune că iconostasul face parte integrantă nu numai din ansamblul tematic al iconografiei bisericeşti, luată ca o Biblie în imagini, ci şi din estetica generală a ei. Iconostasul original al bisericii, repus la locul său, stabilit de veacuri de către ctitor, se armonizează natural şi în modul cel mai firesc cu pictura nouă a sfîntului lăcaş, creînd o simbioză cromatică demnă de o ctitorie cu o asemenea rezonanţă istorică şi spirituală.

Astfel, iconostasul Bisericii Sfîntul Gheorghe – Nou contribuie, în mod fericit, alături de pictura sfîntului lăcaş, la realizarea unei adevărate oaze de lumină şi de imagini policrome, ce te îndeamnă la meditaţie şi rugăciune.

Scurtă prezentare a catapetesmei montate între anii 1988-2014 la Biserica Sfîntul Gheorghe – Nou

Aşa cum am menţionat mai sus, în perioada 1988-2014, catapeteasma originală brâncovenească a fost înlocuită, pentru restaurare, cu o tîmplă adusă de la Biserica Bradu Staicu, demolată samavolnic de către regimul comunist şi adusă la Biserica Sfîntul Gheorghe – Nou de către Părintele Gheorghe Bogdan. Această tîmplă, de sorginte renascentistă, are colonete elegante şi o broderie florală foarte frumos alcătuită.

Spre deosebire de alte catapetesme, sub crucea de deasupra iconostasului cu Mîntuitorul Hristos răstignit nu se află registrul cu cei 12 proroci, cum sînt descrise în ermineutica tradiţională, ci praznicarele, în centrul cărora se află icoana Sfintei Treimi. Aşadar, în registrul din mijloc sînt pictaţi prorocii, iar pe cel de-al treilea registru sînt pictaţi cei doisprezece Sfinţi Apostoli.

În centrul acestor trei registre se află trei icoane: sus – Sfînta Treime; în al doilea registru – Iisus Hristos însoţit de Maica Domnului şi de Sfîntul Proroc Ioan Botezătorul, iar în registrul al treilea, cel de jos – Cina cea de Taină.

În registrul în care se încadrează uşile împărăteşti este zugrăvită icoana Bunei Vestiri, apoi, între uşile împărăteşti şi cele laterale (diaconeşti), se află icoanele împărăteşti, a Mîntuitorului Hristos ca împărat şi arhiereu, ţinînd cu stînga Sfînta Evanghelie şi binecuvîntînd cu mîna dreaptă, şi Maica Domnului cu Iisus prunc în braţe. Pe icoana împărătească a Mîntuitorului Hristos, în partea dreaptă jos, se găseşte semnătura pictorului Gheorghe Ioanid, precum şi anul alcătuirii acestei catapetesme (1876). Pe uşile diaconeşti sînt zugrăviţi Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Ca o excepţie de la normele ermineutice cunoscute se află, la extremitatea nordică, o icoană pictată mixt, pe lemn şi argint, în relief, reprezentînd Intrarea Maicii Domnului în biserică, datată la 1806 (foarte probabil, această icoană a fost inserată în ansamblul iconografic al acestei catapetesme), iar la extremitatea sudică se află icoana Sfîntului Ierarh Nicolae.

BISERICA SFÎNTUL GHEORGHE – NOU, IZVOR DE MILĂ CREŞTINĂ

Alături de celelalte activităţi ce ţin de latura pastoral-misionară şi administrativ-gospodărească a Parohiei Sfîntul Gheorghe – Nou, un capitol foarte important este reprezentat de activitatea social-filantropică. În acest sens, administraţia parohială a întreprins demersurile necesare în vederea identificării problemelor sociale deosebite cu care se confruntă unele familii din cuprinsul parohiei, sau din rîndul credincioşilor care frecventează această biserică din inima Capitalei.

Dintotdeauna, Biserica Sfîntul Gheorghe – Nou a fost un izvor de milă creştină, în care iubirea de aproapele este o componentă a învăţăturii primite de la Domnul nostru Iisus Hristos. Sentimentul caritabil, de compasiune faţă de cei ajunşi în sărăcie şi suferinţă fizică sau morală, ne este inspirat astăzi şi de îndemnurile repetate pentru ajutorarea celor sărmani şi bolnavi, din pastoralele Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În preocupările Preafericirii Sale străbat grija şi milostenia pe care Biserica Ortodoxă Română le-a manifestat dintotdeauna faţă de bolnavi şi faţă de cei aflaţi la vreme de necaz.

Au devenit de notorietate apelurile credincioşilor, care găsesc sprijin la Parohia Sfîntul Gheorghe – Nou, atunci cînd disperarea îi aduce în situaţia de a recurge la mila publică. Spectrul suferinţei pe care o invocă aceştia este foarte larg. Unii caută mîngîierea sufletească pentru situaţiile triste trăite în familie şi în societate. Alţii solicită ajutor bănesc, pentru hrană sau pentru medicamente. De fiecare dată, aceştia găsesc înţelegere şi ajutor, după posibilităţi. Există, însă, şi alte categorii de credincioşi nevoiaşi sau bolnavi, ajunşi în neputinţa de a veni la biserică, din motive de infirmitate sau pentru că sînt internaţi în spitale. Pentru aceştia, preotul paroh, împreună cu doamnele din Comitetul de femei al Parohiei, se deplasează la patul de suferinţă al celor bolnavi. În prezent, Parohia Sfîntul Gheorghe – Nou asigură, cu regularitate, hrană şi medicamente pentru 79 de familii sărace din Capitală. Unii dintre nevoiaşii care primesc sprijinul parohiei provin chiar şi din alte localităţi ale ţării. Dintre numeroasele exemple care se pot da, amintim deplasarea parohului bisericii, Părintele Emil Nedelea Cărămizaru, împreună cu Părintele coslujitor Vladimir Lapte, precum şi cu o parte din reprezentantele Comitetului de femei al Parohiei Sfîntul Gheorghe – Nou, la Spitalul Marie Curie, pentru a împărţi daruri, în ziua de prăznuire a Sfîntului Ierarh Nicolae, copiilor bolnavi de cancer, internaţi la Secţia de Oncologie. Cu această ocazie, preoţii au adus cu ei şi moaştele Sfîntului Ierarh Nicolae, pentru a-i binecuvînta şi mîngîia sufleteşte pe micuţii suferinzi, iar părintele paroh le-a promis: „Iată, a venit la voi Moş Nicolae pentru că aţi fost cuminţi si ascultători faţă de părinţii voştri şi faţă de medicii care se îngrijesc de voi. Moş Nicolae a vorbit cu Moş Crăciun, iar acesta i-a promis că şi el o să vă aducă daruri […]“. Copiii s-au bucurat la această veste, iar suferinţa lor a fost şi de data aceasta alinată.

Promisiunea făcută copiilor a fost împlinită în Ajunul Crăciunului din anul 2013, cînd, pe lîngă darurile primite, a avut loc şi un recital de colinde, sustinut de corul „Divina Armonie“ al Bisericii Sfîntul Gheorghe – Nou. Lacrimile de bucurie şi compasiune ale colindătorilor s-au înfrăţit cu lacrimile de mulţumire şi recunoştinţă ale copiilor aflaţi la vreme de grea încercare.

Sînt multe alte exemple care ar putea fi enumerate în această evocare a activităţii social-filantropice a Parohiei Sfîntul Gheorghe – Nou, dar lăsăm ca acestea să fie puse înaintea Tronului de Slavă al Preamilostivului Dumnezeu, Cel care rînduieşte răsplata pentru credincioşii ştiuţi şi neştiuţi, milostivi, iubitori şi sprijinitori ai activităţii caritabile a acestei parohii.

De la începuturi şi pînă în prezent, Biserica Sfîntul Gheorghe – Nou a fost şi a rămas un reper spiritual pentru credincioşi, care văd în acest sfînt lăcaş statura impozantă şi plină de lumină duhovnicească a Sfîntului Martir Constantin Brâncoveanu.

Atraşi de prestigiul acestei sfinte biserici, numeroşi credincioşi din ţară şi străinătate vin la racla Sfîntului Martir Constantin Brâncoveanu, pentru a-i cere binecuvîntare şi sfîntă mijlocire înaintea lui Dumnezeu pentru rugăciunile lor.

Aşa s-a întîmplat şi într-una din zile, cînd un grup de credincioşi italieni a vizitat sfîntul lăcaş, iar unul dintre ei a spus despre Biserica Sfîntul Gheorghe – Nou că este „una belissima chiesa“ (o foarte frumoasă biserică), fără să ştie că reproduce cuvintele compatriotului său, Anton Maria Del Chiaro, secretarul personal al luminatului Voievod Constantin Brâncoveanu, rostite în urmă cu 300 de ani!

BISERICA SFÎNTUL GHEORGHE – NOU ÎN MASS-MEDIA

Aşa cum am arătat mai sus, în anul 1853, publicaţia britanică „Thellustrated London News“ a prezentat Biserica Sfîntul Gheorghe – Nou ca model de sfînt lăcaş emblematic pentru Biserica Ortodoxă în general. De atunci, numeroase publicaţii, reviste, ziare şi, mai apoi, posturi de radio şi televiziune au reflectat în paginile şi emisiunile lor cele mai importante evenimente din viaţa Bisericii Sfîntul Gheorghe – Nou.

Atenţia mass-media a fost atrasă nu numai de frumuseţea acestui aşezămînt, ci şi de rolul său în viaţa spirituală şi culturală a Cetăţii, de programul de asistenţă socială pentru ajutorarea celor nevoiaşi şi bolnavi, precum şi de evenimentele religioase importante din viaţa parohiei, la care participă, cu evlavie, foarte mulţi credincioşi.

Un rol important în promovarea imaginii, a importanţei spirituale, istorice şi culturale a Bisericii Sfîntul Gheorghe – Nou, ctitorită de către Sfîntul Martir Constantin Brâncoveanu, o au Centrul de presă Basilica al Patriarhiei Române, respectiv Ziarul „Lumina“, Radio Trinitas, Televiziunea Trinitas, precum şi Agenţia de ştiri Basilica. Publicaţiile şi emisiunile acestui Centru de presă al Bisericii Ortodoxe Române au scos în evidenţă rolul şi rostul pe care l-au avut Biserica Sfîntul Gheorghe – Nou de-a lungul timpului, în viaţa duhovnicească şi culturală a Cetăţii Bucureştilor.

Prezenţa preotului paroh în cadrul emisiunilor Radio Trinitas, TV. Trinitas sau în paginile Ziarului „Lumina“ a scos în evidenţă istoria sfîntului lăcaş şi a mormîntului ctitoricesc al familiei Brâncovenilor, precum şi alte elemente importante privitoare la mormîntul şi la sfintele moaşte ale Sfîntului Martir Constantin Brâncoveanu. Totodată, Biserica Sfîntul Gheorghe – Nou a fost în mod constant mediatizată în întreaga mass-media naţională, părintele paroh arătînd rolul deosebit pe care acest sfînt lăcaş brâncovenesc l-a avut în viaţa duhovnicească, de formare morală şi culturală a credincioşilor de-a lungul vremurilor.

Astfel, Biserica Sfîntul Gheorghe – Nou este un centru de atracţie spirituală şi culturală pentru tot mai mulţi credincioşi din ţară şi din străinătate, care găsesc în ctitorul acestei sfinte biserici un reazem spiritual şi de identitate creştin-ortodoxă şi românească, în mod natural reprezentat şi în mass-media.

(va urma)

Preot dr. Emil Nedelea Cărămizaru

Păreri și opinii