Monografia Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, din Bucureşti (65)

in Pagină creştină

Volum omagial la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea sfinţilor Brâncoveni (1714-2014) –

BISERICA SFÎNTUL GHEORGHE – NOU, MODEL STRĂLUCIT AL ARTEI BRÂNCOVENEŞTI

În încheierea acestei lucrări monografice, considerăm util să prezentăm o listă cu slujitorii Bisericii Sfîntul Gheorghe – Nou din perspectivă istorică. O evidenţă completă, din punct de vedere istoric şi cronologic, a slujitorilor Bisericii Sfîntul Gheorghe – Nou, nu a fost alcătuită pînă în prezent, numele celor care au fost menţionaţi ocazional, în anumite documente istorice, urmînd a fi prezentate aşa cum au fost păstrate în izvoarele documentare cercetate:

* Egumenul Malahia ieromonahul, pomenit în pisania clădirilor Hanului Sfîntul Gheorghe, pisanie care în prezent se află amplasată în partea stîngă a pridvorului bisericii.

+ Chir Arhimandrit Amfim (Antim) agheorghitul = Chir Arhimandrit ANTIM de la M-rea Sfîntului Gheorghe cel Nou.

* 1750 Sept. 21: pomenit în porunca domnească din 1814 Nov. 26, în care sînt amintiţi şi egumenii MITROFAN şi GAVRIIL:„S-au arătat la judecată şi cuviosul arhimandrit GAVRIIL egumenul Sfîntului Gheorghe – Nou prin vechil Ioan logofăt, zicînd că nu numai locul, ci şi binaoa aceasta este a mînăstirii, arătînd judecăţii un zapis cu leat [1750] septemvrie 21, de ani 64, a unui Trandafir cu feciorii Costandin, Anghel şi Toma şi cu trei martori ce-l dă răposatul arhimandrit AMFIM agheorghitul şi coprinzător că rămîind dator după chiriia locului a unor prăvălii încă de la tatul lor i-au vîndut o prăvălie care este pe locul sfintei mînăstiri pe Uliţa Cavafilor în rîndul lor dăspre zidul mînăstirii împotrivă unde să frînge fier, în taleri 70, care bani i-au primit şi zicînd jăluitorul că acolo ar mai fi prăvălii ale mînăstirii, am orînduit pă treti logofăt de au cercetat faţă cu el” – v. infra, MITROFAN şi GAVRIIL.

+ Chir ioasaf egumenul

* 1774 Sept. 10: „zapis la mîna sfinţii sale părintelui egumenului de la mînăstirea ot Sfente Gheorghe, chir IOASAF”, încheiat cu Radu Vătaful, pentru plata unei chirii de 18 taleri/an pentru locul M-rii Sf. Gheorghe-Nou pe care Radu Vătaful avea o prăvălie din lemn cumpărată de la „feciorii lui Hagi Pană bogasierul”, „prefăcută” de el; „însă chiriia să dau de două ori pe an, la Sfentu Dumitrie taleri 9, şi la Sfentu Gheorghie taleri 9”.

* 1774 Sept. 20: „Alexandru Burchi se învoieşte cu egumenul IOASAF să-şi repare prăvălia ce o avea pe locul M-rii, după cum îi va fi voia, şi să-i plătească chiria de 19 taleri/an”, „să aiba-i da pe tot anul, iar mai mult să nu aib a mai înălţa”, „şi vrînd ca să o prefac, fiind vechi lemnile”, prăvălia fiind „pe pămîntul mînăstirii, în Tîrgu den Năuntru”.

+ Mitrofan (Mirofan) Egumenul arghioghitul = de la M-rea Sf. Gheorghe cel Nou. Poate fi acelaşi egumen cu acela nenumit din 1794 Iunie 1.

* 1793 Oct. 26: „zapis al răposatului Mirofan [Mitrofan] egumenul arghioghitul”.

La 1 iunie 1794 este pomenit: Arhimandritul de la M-rea Sf. Gheorghe Nou, fără nume precizat în zapis.

+ Nichifor, călugăr, probabil egumenul M-rii Sf. Gheorghe – Nou, la 1795 Oct. 26.

* 1 iulie 1797: Egumenul de la M-rea Sf. Gheorghe – Nou, nenumit în act.

* 1797 Aug. 20: zapis asemănător celui din 1797 Iul. 1, încheiat între Constantin Bogasierul şi „la cinstita mîna sfinţii sale părintelui igumenului de la mînăstirea Sfîntul Gheorghe – Nou”.

* 1814 Oct. 20: refacerea învoielii între noul proprietar al prăvăliei, Dumitru sin Toma Cojocariu, şi egumenul M-rii Sfîntul Gheorghe – Nou (iarăşi nenumit în act), chiria urmînd să fie de 36 taleri/an.

+ Cuviosul Gavriil Arhimandritul agheorghit

* 1805 Iulie 14: pomenit în porunca domnească din 1814 Nov. 24 – v. supra,

+ Mitrofan Egumenul, 1793 Oct. 26; -„La leat [1]805 iulie 14 într-acest zapis cuviosul Gavriile arhimandritul agheorghit scrie copie întocmai după cel adevărat apodeixis a lui Efthimie că această prăvălie a mînăstirii Sfîntului Gheorghe arzîndu-să dă foc au cerut de la egumenul mînăstirii să o facă cu cheltuiala

lui […]”.

(va urma)

Preot dr. Emil Nedelea Cărămizaru

Monografia Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, din Bucureşti (64)

Păreri și opinii